Občianske združenie s názvom Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike (ďalej len „DiVAI“) je dobrovoľným záujmovým združením založeným v súlade s ustanoveniami §-u 6 a nasl. zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. DiVAI je právnická osoba, ktorá nadobúda právnu subjektivitu registráciou stanov na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Cieľom tohto združenia je podporovať a rozvíjať akademický život, najmä v oblasti informatických vied a informatizácie v spoločnosti. V rámci združenia sa sústreďujeme najmä na:

  1. propagáciu činnosti informatického vzdelávania na všetkých úrovniach školského systému,
  2. podporu rozvoja celoživotného vzdelávania v oblasti informačných a komunikačných technológií,
  3. organizáciu stretnutí s odbornou praxou v rámci informatizácie spoločnosti,
  4. zaoberať sa aktuálnymi otázkami života informatickej komunity,
  5. implementáciu výsledkov informatických poznatkov do odbornej praxe.

Členmi DiVAI môžu byť fyzické i právnické osoby, ktoré súhlasia s predmetom činnosti a stanovami DiVAI.